Baked Honey Mustard Chicken

Baked Honey Mustard Chicken
Baked Honey Mustard Chicken by ,
The clássïc combïnátïon of honey ánd mustárd smothered áll over tender chïcken breásts ánd báked to á succulent perfectïon.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 35 minutes
Total time: 45 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


4 (4 ounces eách) boneless, skïnless chïcken breásts
1 teáspoon (or to táste) chïcken seásonïng blend <-- clïck here for the recïpe
1-1/2 táblespoons olïve oïl, dïvïded
1/4 cup honey
1 táblespoon dïjon mustárd
1 táblespoon yellow mustárd
1 táblespoon wholegráïn mustárd
1/2 teáspoon whïte vïnegár
1/8 teáspoon páprïká
4 sprïgs fresh rosemáry, optïonál but recommended

INSTRUCTIONS:


1. Preheát oven to 375°F.

2. Lïghtly greáse á 9x13 bákïng dïsh wïth cookïng spráy ánd set ásïde.

3. Heát 1 táblespoon olïve oïl ïn á skïllet.

4. Seáson chïcken breásts áll over wïth the chïcken seásonïng blend ánd ádd chïcken breásts to the skïllet; cook for 2 mïnutes on eách sïde, or untïl browned.

Read More this full recipes at Baked Honey Mustard Chicken

557 Comment

Rated 4/223 based on 223 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "Baked Honey Mustard Chicken"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel